Anali Galerije Antuna Augustinčića

ANALI GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA / ISSN-0352-1826 / UDK 71/77(058)

ANALI Galerije Antuna Augustinčića, jedinstven primjer časopisa jedne muzejske ustanove, što ga od 1981. godine izdaje Galerija Antuna Augustinčića, odnosno od 1993. godine Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, koji se vremenom profilirao u časopis koji se bavi prvenstveno problematikom skulpture. Pokrenula ih je Slavica Marković, tadašnja direktorica Galerije Antuna Augustinčića, da budu svojevrsna „tribina preko koje će o (tim) problemima Galerije moći progovoriti i drugi, ako im ostanu potrebno otvoreni“, kako kaže u prvom članku njihova prvog broja Potreba i opravdanje Anala Galerije Antuna Augustinčića. Uredila je deset godišta u devet svezaka (br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10) formata 14,5 x 21 cm, na ukupno 904 str., u kojima je objavljeno 59 članaka od 29 autora (A. Adamec, S. Bandula/Pintarć, V. Barbić, D. Baričević, A. Bauer, I. Broz, Đ. Cvitanović, M. Grbić, Z. Gregl, K. Horvat, N. Humski, R. Ivančević, M. Ivanišević, D. Ivanuša, Lj. Kolešnik, G. Kovačić, A. Lozica, S. Marković, T. Maroević, O. Maruševski, D. Misiuda, A. Mlinar, M. Obad-Ščitaroci, A. Orlić, K. Petrić, S. Piplović, T. Stahuljak, I. Šimat Banov, Z. Vrkljan). Prvi svezak lektorirao je S. Krpan, drugi S. Isaac, a ostalih sedam K. Majdandžić, dok grafičku opremu svih devet svezaka potpisuje R. Bolanča. Sljedeća dva godišta/sveska Anala (br. 11, 12) uredila je Snježana Pintarić, tadašnja ravnateljica Galerije Antuna Augustinčića. Zadržava dotadašnju uređivačku politiku, ali mijenja format na 15,5 x 24 cm te po prvi put provodi kategorizaciju i klasifikaciju članaka, što obrazlaže u Uvodu 11. broja Anala: „Taj dodatni uređivački napor držali smo neophodnim kako bismo i formalno ukazali na važnost tematike kojoj je dosad, a bit će i ubuduće, posvećivan naš godišnjak. To su likovna i kulturna povijest Klanjca i okolice s jedne strane te muzeološka problematika s kojom se svakodnevno susrećemo u radu Galerije s druge strane.“ Ta dva sveska, na ukupno 208 str. donose 12 članaka od 12 autora (M. Beusan, Đ. Cvitanović, Lj. Kolešnik, B. Pejković, K. Petrić - J. Horvat - T. Jukić, S. Pintarić, M. Repanić-Braun, M. Schneider, A. Szabo, M. Velikogna-Novoselac). Lekturu 11. broja potpisuje K. Majdandžić-Stupac, 12. broja B. Pažur, a R. Bolanča grafičku opremu obaju. Od 1993. godine, kada Galerija potpada pod upravu novoosnovanih Muzeja Hrvatskog zagorja sa sjedištem u Gornjoj Stubici, uređuje ih Božidar Pejković, voditelj ustrojbene jedinice Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića. Zadržava novouspostavljeni format, ali grafičku opremu prilagođava novim standardima, postupno ih odmiče od lokalne tematike te ih fokusira na problematiku skulpture općenito, nastavlja provođenje kategorizacije i klasifikacije članaka te uvodi uredništvo. Od sveska br. 13-14 uz njega su u uredništvu Ivo Maroević, Snježana Pintarić i Ive Šimat Banov, a od sveska br. 26 Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Dalibor Prančević i Davorin Vujčić. Do danas je uredio 26 godišta u 15 svezaka (br. 13-14, 15, 16-17, 18, 19-20, 21-25, 26, 27, 28-29, 30, 31, 32-33/34-35, 36, 37, 38-39), na ukupno 3080 str., u kojima su objavljena 174 članaka od 129 autora (N. Albaneže, D. Alujević, I. Babić, K. Bašić, V. Begović Dvoržak, L. Belušić, B. Bijelić, R. Brezinščak, M. Bregovac Pisk, S. Brkić, L. Butković Mićin, M. Buzov, E. Chojecka, N. Čačinović, B. Čučković, J. Damjanov, D. Damjanović, A. Der-Hazarijan Vukić, I. Donelli, A. Došen, Z. Dragičević, Lj. Dujmović Kosovac, F. Dulibić, I. Dvoržak Schrunk, A. Fazinić, I. Fisković, J. Ferber Bogdan, J. Fučkan, D. Fulanović, T. Gareljić, M. Getaldić, V. Gjukić-Bender, D. Glavočić, L. Golub-Putrić, V. P. Goss, S. Gračan, M. Grbić, R. Hamann, Ž. Hladnik, B. Hlevnjak, S. Horvatinčić, M. Ivanišević, N. Ivančević, R. Ivančević, R. Ivanuš, M. Ivetić, D. Jalšić Ernečić, R. I. Janković, Ž. Jelavić, I. Kancir,  S. Kandučar Trojan, D. Kečkemet, B. Kesić, A. Klobučar, I. Kokić, Lj. Kolešnik, J. Korošec, Ž. Kovačić, I. Kraševac, F. Kritovac, R. Linke, Ž. Laszlo, V. Lovrić Plantić, S. Lučevnjak, D. Ljubičić Mitrović, L. Magaš, L. Majdančić, Z. Maković, I. Marković, I. Maroević, T. Maroević, V. Mažuran Subotić, M. Mesarić, V. Meštrić, A. Mlikota, M. Mirković, A. Mohorovičić, I. Novak, A. Novina, M. Ožanić, T. Papić, V. Pavić, S. Pavičić, B. Pejković, V. Peršin, Đ. Petravić, K. Petrić, S. Piplović, J. Podgorski, D. Prančević, I. Prijatelj Pavičić, E. Quien, D. Radić, Lj. Rajković, I. Reberski, K. Repar, A. Ribičić-Županić, T. Rihtar Jurić, V. Rismondo, M-C. Roussel, D. Sabalić, M. Sjekavica, V. Sokol, D. Sošić, V. Srhoj, A. Starac, S. M. Sunara, E. Šarič Kostić, S. Šimpraga, M. Šimunković, B. Škulj, M. E. Šolić, M. Špoljar, T. Štefanec, K. Šutalo, R. Tekić, A. Tomić, A. Trauber, T. Vrhovec Škalamera, F. Turković-Krnjak, D. Vlaisavljević, B. Vojnović-Traživuk, R. Vojvoda, D. Vujčić, Ž. Vujić, H. Vukadin – Doronjga, J. Vukmir, M. Vukmir, D. Zec, J. Ziherl). Lekturu triju svezaka potpisuje Salih Isaac (br. 13-14, 15, 16-17), preostalih devet Ana Benc, a grafičku pripremu i oblikovanje svih dvanaest svezaka ArTresor naklada iz Zagreba. U devedesetim godinama, nakon 12. broja remeti se kontinuitet izlaženja časopisa, ali se u novom tisućljeću nadoknađuju zaostala godišta. Iako zamišljeni kao godišnjak, Anali povremeno izlaze kao dvobroj odnosno višebroj. To se događa u slučaju obljetničkih svezaka (br. 9-10, 19-20) ili kada sadržavaju zbornike radova većih simpozija održanih u organizaciji i prostoru Galerije (br. 16-17 : Muzeji u Hrvatskoj danas i sutra, 21-25 : Skulptura na otvorenom, 28-29 : Original u skulpturi, 32-33/34-35 : Problem spomenika : Spomenik danas, 38-39 : Skulptura u muzeju). Od, u vrijeme nastanka, jedinstvenog primjera časopisa jedne muzejske ustanove, vremenom su se Anali Galerije Antuna Augustinčića profilirali u jedinstven primjer časopisa u nas koji se bavi prvenstveno skulpturom.

ANALI 38 – 39 : God. XXXVIII – XXXIX (2018. – 2019.) : Simpozij Skulptura u muzeju : zbornik radova / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Irena Kraševac, Dalibor Prančević, Žarka Vujić; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; univerzalna decimalna klasifikacija Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Intergrafika TTŽ d.o.o. Zagreb. – Klanjec : GAA, 2019. / za izdavača Nadica Jagarčec. – 540 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  200 kom.

ANALI 37 : god. XXXVII (2017.), br. 37 / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prenčević, Davorin Vujčić; recenzenti Frano Dulibić, Irena Kraševac; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; UDK Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada, Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : MHZ – Galerija Antuna Augustinčića, 2017. / za izdavača Nadica Jagarčec. – 24 x 15,5 cm; ovitak u boji s preklopom; šivano i lijepljeno; 96 str.; 94 ilustr.u boji; 200 kom.

ANALI 36 : God. XXXVI (2016.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; univerzalna decimalna klasifikacija članaka Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : GAA, 2016. / za izdavača Nadica Jagarčec. – 64 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  200 kom.

ANALI 32 – 33 / 34 – 35 : God. XXXII – XXXV (2012. – 2015.) : Simpozij Problem spomenika : spomenik danas : zbornik radova / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Irena Kraševac, Dalibor Prančević, Tomislav Šola; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; univerzalna decimalna klasifikacija Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : GAA, 2015. / za izdavača Vlasta Krklec. – 540 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  200 kom.

ANALI 31 : God. XXXI (2011.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; prijevod Josip Visković; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : GAA, 2012. / za izdavača Goranka Horjan. – 108 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 30 : God. XXX (2010.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; prijevod Silva Tomanić Kiš; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : GAA, 2011. / za izdavača Goranka Horjan. – 84 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 28 – 29 : God. XXVIII – XXIX (2008. – 2009.) : Simpozij Original u skulpturi : zbornik radova / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Ljljana Kolešnik, Igor Gliha; prijevod Silva Tomanić Kiš; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Denona d.o.o. Zagreb. – Klanjec : GAA, 2010. / za izdavača Goranka Horjan. – 472 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 27 : God. XXVII (2007.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Ljljana Kolešnik, Irena kraševac; prijevod  Lara Hölbling Matković; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema Studio grafičkih ideja Zagreb; oblikovanje Franjo Kiš; tisak Kratis Sv. Nedjelja. – Klanjec : GAA, 2008. / za izdavača Goranka Horjan. – 152 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 26 : God. XXVI (2006.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Ljljana Kolešnik, Olga Maruševski, Petar Prelog; prijevod sažetaka na engleski Silva Tomanić Kiš; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Kratis Sv. Nedjelja. – Klanjec : GAA, 2007. / za izdavača Goranka Horjan. – 112 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 21 – 25 : God. XXI – XXV (2001. – 2005.) : Simpozij Skulptura na otvorenom : zbornik radova / urednik Božidar Pejković; recenzenti Sanja Cvetnić, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Vlasta Zajec; prijevod sažetaka na engleski Silva Tomanić Kiš, Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2006. / za izdavača Goranka Horjan. – 480 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI 16/17 : God. XVI/XVII (1996./97.) : Simpozij Muzeji u Hrvatskoj danas i sutra : Muzej kao institucija : Muzejska struka / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo dr. Ive Šimat Banov, prof. dr. Ivo Maroević, mr. Snježana Pintarić; prijevod sažetaka na engleski Sonja Bašić; lektura Salih Isaac; korektura Ana Benc; grafička priprema i oblikovanje Artresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2001. / za izdavača Goranka Kovačić. – 160 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  300 kom.

ANALI 15 : God. XV (1995.) :  Znanstveni skup Antun Augustinčić u kontekstu hrvatske i europske skulpture / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo dr. Ive Šimat Banov, prof. dr. Ivo Maroević, mr. Snježana Pintarić; prijevod sažetaka na engleski Sonja Bašić; lektura Salih Isaac; korektura Ana Benc; fotografije Tošo Dabac, Krešimir Tadić, MHZ – Muzej seljačkih buna, MHZ – GAA; grafička priprema i oblikovanje Artresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2001. / za izdavača Goranka Kovačić. – 72 str. + ovitak u boji; 21 ilustracija; 24 x 15,5 cm; 300 kom.

ANALI 13/14 : God. XIII/XIV (1993./94.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo dr. Ive Šimat Banov, prof. dr. Ivo Maroević, mr. Snježana Pintarić; recenzenti dr. Ive Šimat Banov, mr. Mario Beusan, dr. Đurđica Cvitanović, prof. dr. Ivo Maroević; prijevod sažetaka na engleski Sonja Bašić; lektura Salih Isaac; korektura Ana Benc; fotografije FIM – Galerija Ivana Meštrovića Split, MHZ – GAA, Kabinet grafike HAZU; grafička priprema i oblikovanje Artresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2001. / za izdavača Goranka Kovačić. – 60 str. + ovitak u boji; 46 ilustracija; 24 x 15,5 cm; 300 kom.

ANALI 12 : God. XII (1992.) / urednik Snježana Pintarić; recenzenti dr. Đurđica Cvitanović, dr. Olga Maruševski, dr. Ivo Lentić, dr. Dragan Dokić, dr. Ivan Kampuš, dr. Tonko Maroević, mr. Andrej Žmegač, mr. Milan Pelc, mr. Mirjana Repanić – Braun; prijevod sažetaka na njemački dr. Doris Baričević; lektura Božica Pažur; fotografije Josip Vranić, mr. Joseph Ziegler, Marijan Kumpar, Arhiva Restauratorskog zavoda Zagreb, Krešimir Tadić, Božidar Pejković; grafička oprema Roko Bolanča; fotoslog Copy studio Lindić Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 1993. – 96 str. + ovitak u boji; 34 ilustracije; 24 x 15,5 cm; 200 kom.

ANALI 11 : God. XI (1991.) / urednik Snježana Pintarić; recenzenti dr. Doris Baričević, dr. Mladen Obad Šćitaroci; prijevod sažetaka na njemački dr. Doris Baričević; lektura i korektura Katica Majdandžić–Stupac; fotografije Nino Vranić, Goran Vranić, Vjekoslav Urukalović, Božidar Pejković, Agefoto, Zdravko Ladiš, Ljerka Krtelj; grafička oprema Roko Bolanča; tisak Kerschoffset. – Klanjec : GAA, 1992. – 112 str. + ovitak u boji; 91 ilustracija; 24 x 15,5 cm; 300 kom.

ANALI 9/10 : God. IX/X (1989./90.) / odgovorni urednik Snježana Pintarić; urednik mr. Slavica Marković; prijevod sažetaka na njemački Snježana Pintarić; lektor i korektor Katica Majdandžić – Stupac; fotografije Nino Vranić, Tošo Dabac, Zvonimir Buljević, Athiv Ateljea Meštrović, mr. Slavica Marković, Zvonimir Zagoda; grafička oprema Roko Bolanča; fotoslog «Gredice» Zagreb; tisak «Tipotisak» Zagreb. – Klanjec : GAA, 1991. – 164 str. + ovitak u boji; 84 ilustracije; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 8 : God. VIII (1988.) / glavni urednik Slavica Marković; prijevod sažetaka na njemački Snježana Pintarić; lektor i korektor Katica Majdandžić – Stupac; fotografije Krešimir Tadić, Nino Vranić, Slavica Marković, Fotoatelier Griesbach; grafička oprema Roko Bolanča; tisak RO «Zagrebačka tiskara» Zagreb. –  Klanjec : GAA, 1989. – 108 str. + ovitak u boji; 41 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 7 : God. VII (1987.) / glavni urednik Slavica Marković; prijevod sažetaka na njemački Snježana Pintarić; lektor i korektor Katica Majdandžić – Stupac; fotografije KREŠIMIR Tadić, Nino Vranić, Slavica Marković, Fotoatelier Griesbach; grafička oprema Roko Bolanča; tisak RO «Informator» OOUR Tiskara «Zagreb». –  Klanjec : GAA, 1988. – 132 str. + ovitak u boji; 40 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 6 : God. VI (1986.) / glavni urednik Slavica Marković; lektor i korektor Katica Majdandžić; fotografije Nino Vranić, Željko Puhovsky, Slavica Marković, Fototeka MRNH, Fototeka Galerije; oprema Roko Bolanča; tisak RO «Informator» OOUR Tiskara «Zagreb». –  Klanjec : GAA, 1987. – 112 str. + ovitak u boji; 35 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 5 : God. V (1985.) / glavni urednik Slavica Marković; lektor i korektor Katica Majdandžić; fotografije  Franica Grbić, Tošo Dabac, Nenad Mladenović, Krešimir Tadić, Vjekoslav Urukalović, Nino Vranić; oprema Roko Bolanča; tisak RO «Informator» OOUR Tiskara «Zagreb». – Klanjec : GAA, 1986. – 96 str. + ovitak u boji; 37 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 4 : God. IV (1984.) / glavni urednik prof. Slavica Marković; lektor i korektor Katica Majdandžić; oprema Roko Bolanča; tisak Sveučilišna naklada Liber Zagreb. –  Klanjec : GAA, 1985. – 108 str. + ovitak u boji; 48 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 3 : God III (1983.) / glavni urednik prof. Slavica Marković; lektor i korektor Katica Majdandžić; oprema Roko Bolanča; tisak Sveučilišna naklada Liber Zagreb. –  Klanjec : GAA, 1984. – 84 str. + ovitak u boji; 13 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 2 : God II (1982.) / glavni urednik prof. Slavica Marković; lektor Salih Isaac; korektor Katica Majdandžić; oprema Roko Bolanča; tisak Zadružna štampa OOUR Knjigotisak Zagreb. – Klanjec : GAA  1983. – 68 str. + ovitak u boji; 26 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 300 kom.

ANALI 1 : God. I (1981.) / glavni urednik prof. Slavica Marković; uredništvo GAA Klanjec; lektor i fotografije prof. Stjepan Krpan; tisak «Zadružna štampa» Zagreb. – Klanjec : GAA, 1982. – 32 str. + ovitak u boji; 10 ilustracija; 21 x 14,5 cm; 500 kom.